Gedragscode of voorschriften

Elke overtreding van het onderstaande kan reden zijn om uw recht op toegang tot onze diensten te beëindigen en in sommige gevallen een gerechtelijke vervolging op te starten.

 1. Privacy en AGV

  Elke gebruiker dient zich te houden aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar uitvoeringsbesluiten zoals deze omschreven worden door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Wij verwijzen u hiervoor naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 2. Geen informatie verspreiden voor commerciële doeleinden

  Het is niet toegelaten ongeautoriseerde en commerciële communicatie (zoals spam, advertenties, werkbladen, wervingspamfletten, enz.) op of via TeacherOnline te posten of te verspreiden.

 3. Geen informatie verzamelen

  Het is niet toegelaten om de inhoud of informatie van gebruikers te verzamelen of op andere wijze toegang trachten te krijgen tot de diensten van TeacherOnline en dit met behulp van geautomatiseerde middelen.

 4. Geen kwaadaardige software verspreiden

  Het is niet toegelaten virussen of andere kwaadaardige codes, bestanden of programma's te uploaden op welke manier dan ook.

 5. Geen identiteitsdiefstal

  Het is niet toegelaten om andermans login-informatie te verkrijgen of toegang te verschaffen tot de account van een andere gebruiker buiten het gezin.

 6. Geen pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, geweld of discriminatie

  Het is niet toegelaten inhoud te communiceren(verbaal/non-verbaal) die kan aanzetten tot haat, *ongewenst seksueel gedrag, pornografie,*geweld , *pesten, *discriminatie of naar een bedreigende sfeer.*

  Begripsbepaling

  1. Ongewenst seksueel gedrag:

   elke vorm van verbaal, non- verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard , waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen. Elk gedrag van seksuele aard is onaanvaardbaar indien: dergelijk gedrag ongewenst, onredelijk en beledigend is voor de persoon die ermee te maken krijgt (hinderlijke uitnodigingen, aanrakingen ...). Het een intimiderende, vijandige of vernederende klimaat creëert ten opzichte van de persoon die ermee te maken krijgt (tonen van pornofoto’s, seksuele agressie).
  2. Geweld:

   elke feitelijkheid waarbij een persoon, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.
  3. Pesten:

   elke vorm van onrechtmatigheid en terugkerend gedrag dat zich kan uiten in woorden, gedragingen, bedreigingen, handelingen, gebaren en éénzijdige geschriften, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid, de psychische of fysieke integriteit van een persoon wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
  4. Discriminatie:

   het mondeling of schriftelijk doen van uitspraken over personen, het verrichten van daden tegen personen, het maken van onderscheid tussen personen vanwege hun ras, huidskleur, afkomst, godsdienst, geslacht, beperking, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

   In het kader van deze gedragscode wordt onder discriminatie en intimidatie verstaan:

   • het maken van onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of welke grond dan ook (direct);
   • het opleggen van eisen of beperkingen aan personen of een groep mensen, met als gevolg dat deze personen of de groep daardoor onevenredig benadeeld of uitgesloten worden, zonder dat die eisen of beperkingen objectief gerechtvaardigd zijn (indirect);
   • het (mondeling of bij geschrift) beledigen van en het aanzetten tot haat, discriminatie, intimidatie of geweld tegen personen wegens de eerder genoemde discriminatiegronden.

 7. Geen religieuze of politieke uitingen

  TeacherOnline mag niet gebruikt worden om religieuze meningen of gebruiken te bespreken of the promoten.

  TeacherOnline mag niet gebruikt worden om politieke strekkingen, partijen of personen te promoten of te veroordelen.

 8. Geen illegale activiteiten

  TeacherOnline mag niet gebruikt worden om iets onwettigs, bedrieglijks, misleidends, illegaals, onethisch, kwaadaardigs of discriminerends te verrichten.

 9. Geen Cyberatacks, Denial of service attacks

  Het is niet toegelaten om aan TeacherOnline een storing, een overbelasting of een aantasting van de goede werking te berokkenen.

Elke overtreding van het bovenstaande kan reden zijn om uw recht op toegang tot onze diensten te beëindigen en in sommige gevallen een gerechtelijke vervolging op te starten.