Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

  U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

  TeacherOnline kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

  Deze voorwaarden gelden voor deze website en alle verwante websites van TeacherOnline.

 2. Het boeken van Sessies

  Het boeken van bijles sessies gebeurt via de website. De boekingen die gebeuren zijn bindend.

  De boekingen dienen steeds te gebeuren onder het toezicht van ouders. De ouders krijgen van elke verrichting op TeacherOnline een e-mail toegestuurd. Zij zijn verplicht om deze te lezen en op te volgen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat het opgegeven email-adres geldig blijft en dat er geen e-mail in de map ongewenste reclame belandt of door spam filters wordt tegengehouden.

  Boekingen kunnen geannuleerd worden door de ouder:

  • Tot 1 dag voor de sessie, gratis.
  • Tot 2 uur voor de sessie aan 50% van de kosten.
  • Tot op het moment van de sessie aan 100% van de kosten.

  Boekingen kunnen geannuleerd worden door de leerkracht te alle tijden. Er worden in dat geval geen kosten voor de ouder in rekening gebracht. Als een leerkracht vaak een sessie annuleert dan zal daar door TeacherOnline opvolging aan gegeven worden.

  Bij een no-show van de leerling wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

  Bij een no-show van de leerkracht worden geen kosten in rekening gebracht. Als een leerkracht vaak bij een sessie niet komt opdagen dan zal daar door TeacherOnline opvolging aan gegeven worden.

  Deze regeling geld ook in het geval van ziekte, overmacht, etc.

 3. Algemeen

  TeacherOnline werkt op basis van tokens of bijlesminuten, die bij de aanvang aangekocht worden.

  De prijs van het aantal minuten per sessie is afhankelijk van de hoeveelheid die aangekocht wordt.

  Alle bijlesminuten zijn op voorhand betaald. Gaat de betaling niet door, dan dan worden de bijlesminuten niet aangevuld.

  Tokens of bijles minuten

  Eén token komt bij de meeste diensten overeen met 1 minuut bijles. Sommige diensten van TeacherOnline kunnen hiervan afwijken.

  Gezin

  Het abonnement is geldig voor de hele gezin en de tokens of bijles minuten mogen verdeeld worden over verschillende gezinsleden.

  Bijkopen van tokens of bijlesminuten.

  Bijlesminuten kunnen steeds bijgekocht worden. De prijs van het aantal minuten per sessie is afhankelijk van de hoeveelheid die aangekocht wordt.

  Overdracht van tokens naar de volgende maand, het volgende semester of schooljaar.

  Bijlesminuten worden automatisch overgedragen naar de volgende maand, het semester en het schooljaar. Heb je op het einde van het schooljaar bijlesminuten over dan kan je ook vragen aan TeacherOnline om deze terug te betalen. Dit zal gebeuren via een bedrag prorata aan de hoeveelheid verbruikte tokens. Dit doe je door een mail te sturen of een contact request in te vullen op de website.

  Opzeggen

  TeacherOnline is altijd opzegbaar. Bij het opzeggen wordt je data en de marketing informatie niet automatisch gewist. Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden.

  Geld terug garantie

  TeacherOnline biedt een geld-terug vakantie tot 2 sessies. Per gezin mag dit recht maar 1x uitgeoefend worden. We vragen je graag feedback als je je geld terug vraagt, maar je bent niet verplicht om te antwoorden. We hebben graag dat je minstens 2 sessies doet vooralleer je deze beslissing neemt. Indien je beslist om je geld terug te vragen houden we je gegevens bij (Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) om bij een herinschrijving te herkennen en fraude te voorkomen (Het is namelijk niet fair om meerdere malen je geld terug te vragen).

  Grote vakantie

  Tijdens de grote vakantie is het ook mogelijk om bijles te volgen om vakantie taken beter te begrijpen of her-examens voor te bereiden.

 4. Diensten

  Geplande bijles

  De dienst geplande bijles bestaat uit het volgen van een bijles sessie bij een leerkracht op een bepaalde datum. Deze sessie duurt ongeveer 45 minuten.

  Bij het volgen van deze sessie worden 45 tokens in rekening gebracht bij de boeking ongeacht de "exacte" duur van de sessie.

  Om succesvol te zijn moet deze sessie goed voorbereid worden door de ouder of leerling.

  Na de sessie wordt er aan de leerkracht gevraagd om een verslag te maken. De leerling kan de leerkracht evalueren.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

  U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van TeacherOnline. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

  Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TeacherOnline verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

  U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

  Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

  Als TeacherOnline u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website.

  In elk geval vrijwaart u TeacherOnline tegen aanspraken van derden. Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

  Behoudens andersluidende bijzonder voorwaarden geeft u TeacherOnline een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, wereldwijde, kosteloze licentie om uw bijdragen te verspreiden en te tonen via alle mogelijke platforms (hierbij inbegrepen externe websites) en deze te verwerken in haar programma's en in aankondigingen ter promotie van haar diensten en producten evenals in andere mediaproducten van TeacherOnline. Deze licentie is niet beperkt in de tijd, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie verleent TeacherOnline eveneens het recht om haar diensten, producten en/of mediaproducten waarin uw bijdrage is verwerkt op alle mogelijke wijzen zonder enige verschuldigde vergoeding te exploiteren zowel lineair als on demand tegen betaling (transactioneel) op gelijk welk platform (externe websites inbegrepen). Exploitatie off-line is eveneens toegestaan zonder enige verschuldigde vergoeding (bv. n.a.v. het uitbrengen op de markt van een DVD of CD van haar diensten en producten waarin uw bijdrage is verwerkt).

 6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiefora, chat-groepen, chat tijdens bijles en video-chat

  Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door TeacherOnline zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren.

  Bij chatgroepen, Facebook, Twitter kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

  U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora en chatgroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep.

  Discussiefora en chatgroepen op TeacherOnline-websites staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.

  Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw voornaam en/of naam.

  De aan TeacherOnline verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van een online bijles, online mini-klas en een discussieforum.

  TeacherOnline heeft het recht om bijdragen te weren die:

  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • smaad of laster beogen;
  • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.

  Voor een gedetailleerde begripsbepaling zie gedragscode.

 7. Pre-moderatie

  Om haar doel te bereiken kan op TeacherOnline pre-moderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. Ook video materiaal kan gescreend worden op expliciet of suggestief verboden beelden (Zoals bijvoorbeeld suggestief of expliciet naakt of seksuele handelingen).

  TeacherOnline kan reacties inkorten, voorzien van commentaar of weglaten.

  Ook kunnen bijles sessies onderbroken of stopgezet worden.

  TeacherOnline kan voor de pre-moderatie mensen of artificiële intelligentie inzetten.

 8. Opnemen van bijles sessies

  TeacherOnline neemt alle sessies en hulp die geboden wordt op het platform op. We gebruiken deze opnames voornamelijk om het platform te verbeteren, de kwaliteit van de leerkrachten te meten en om misbruik te voorkomen.

  Hierbij houden we rekening met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacy wetgeving.

 9. Klachtenprocedure

  Anonieme klachten zijn niet toegestaan. TeacherOnline is enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens zoals ook vereist door het Klachtendecreet van 1 juni 2001: voornaam, familienaam, e-mailadres en volledig adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake. TeacherOnline is niet verplicht enige klacht te behandelen:

  1. bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
  2. indien de klacht kennelijk ongegrond is;
  3. indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.

  De weigering om een klacht te behandelen hoeft niet worden gemotiveerd.

  Klachten kunnen per e-mail worden verstuurd naar support@teacheronline.be. Klachten over privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen verstuurd worden naar avg@teacheronline.be .