Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

  U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

  TeacherOnline kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

  Deze voorwaarden gelden voor deze website en alle verwante websites van TeacherOnline.

 2. Het boeken van Sessies

  Het boeken van leerhulp sessies gebeurt via de website. De boekingen die gebeuren zijn bindend.

  De boekingen dienen steeds te gebeuren onder het toezicht van ouders. De ouders krijgen van elke verrichting op TeacherOnline een e-mail toegestuurd. Zij zijn verplicht om deze te lezen en op te volgen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat het opgegeven email-adres geldig blijft en dat er geen e-mail in de map ongewenste reclame belandt of door spam filters wordt tegengehouden.

  Boekingen kunnen geannuleerd worden door de ouder:

  • Tot 1 dag voor de sessie, gratis.
  • Tot 2 uur voor de sessie aan 50% van de kosten.
  • Tot op het moment van de sessie aan 100% van de kosten.

  Boekingen kunnen geannuleerd worden door de leerkracht te alle tijden. Er worden in dat geval geen kosten voor de ouder in rekening gebracht. Als een leerkracht vaak een sessie annuleert dan zal daar door TeacherOnline opvolging aan gegeven worden.

  Bij een no-show van de leerling wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

  Bij een no-show van de leerkracht worden geen kosten in rekening gebracht. Als een leerkracht vaak bij een sessie niet komt opdagen dan zal daar door TeacherOnline opvolging aan gegeven worden.

  Deze regeling geld ook in het geval van ziekte, overmacht, etc.

 3. Algemeen

  TeacherOnline werkt op basis van een abonnement. Een abonnement geeft recht op het verbruik van een aantal tokens per maand. Een abonnement start op een specifieke dag in de maand, de vervaldag genoemd.

  Alle abonnementen zijn op voorhand betaald. Gaat de betaling niet door, dan wordt het abonnement gepauzeerd.

  Tokens of leerhulp minuten

  Eén token komt bij de meeste diensten overeen met 1 minuut leerhulp. Sommige diensten van TeacherOnline kunnen hiervan afwijken.

  Gezin

  Het abonnement is geldig voor de hele gezin en de tokens of leerhulp minuten mogen verdeeld worden over verschillende gezinsleden.

  Overdracht van tokens naar de volgende maand

  Tokens worden automatisch eenlmalig overgedragen naar de volgende maand.

  Opzeggen

  Het abonnement is opzegbaar per maand. Bij het opzeggen van minstens 1 dag voor de vervaldag, zal het abonnement op de volgende vervaldag reeds stoppen.

  Bij het opzeggen wordt al de data van de leerling of de ouder dadelijk (of op zijn minst binnen de maand) gewist of geanonimiseerd . Sommige data, zoals verplichte boekhoudkundige data of data waarvan TeacherOnline auteursrechten van bezit worden ook na het opzeggen bewaard voor de voorgeschreven termijn.

  Het opzeggen is onomkeerbaar. Er kunnen geen gegevens terug gezet worden.

  Pauzeren

  Het abonnement kan je pauzeren. Bij het pauzeren wordt alle data bewaard, maar er worden geen aanrekeningen meer verstuurd en ook geen nieuwe tokens voorzien.

  Tijdens het pauzeren kan de account verder gebruikt worden tot de tokens op zijn.

  Grote vakantie

  Tijdens de grote vakantie wordt de account automatisch gepauzeerd 15 dagen voor de vakantie. De ouder ontvangt hierover een email.

  Na de grote vakantie wordt de account automatisch opnieuw geactiveerd op 1 september.

  De ouders kunnen via hun profiel deze automatische pauze teniet doen.

  Je kan het abonnement elke maand wijzigen

  Je kan het abonnement laten variëren tussen 90 en 900 tokens per maanden dit per 45 tokens. Dit komt overeen met 2 tot 20 sessies en een aanpasbaarheid per sessie.

  Bij het verhogen van het aantal tokens per maand gaat de verandering direct in. Het verschil met het nieuwe abonnement wort bij de afrekening van de volgende maand extra gefactureerd.

  Bij het verlagen van het aantal tokens per maand gaat de verandering slechts in op de volgende vervaldag.

 4. Diensten

  Geplande leerhulp

  De dienst geplande leerhulp bestaat uit het volgen van een leerhulp sessie bij een leerkracht op een bepaalde datum. Deze sessie duurt ongeveer 45 minuten.

  Bij het volgen van deze sessie worden 45 tokens in rekening gebracht bij de boeking ongeacht de echte duur van de sessie.

  Om succesvol te zijn moet deze sessie goed voorbereid worden door de ouder of leerling.

  Na de sessie wordt er aan de leerkracht gevraagd om een verslag te maken. De leerling kan de leerkracht evalueren.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

  U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van TeacherOnline. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

  Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TeacherOnline verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

  U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

  Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

  Als TeacherOnline u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website.

  In elk geval vrijwaart u TeacherOnline tegen aanspraken van derden. Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

  Behoudens andersluidende bijzonder voorwaarden geeft u TeacherOnline een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, wereldwijde, kosteloze licentie om uw bijdragen te verspreiden en te tonen via alle mogelijke platforms (hierbij inbegrepen externe websites) en deze te verwerken in haar programma's en in aankondigingen ter promotie van haar diensten en producten evenals in andere mediaproducten van TeacherOnline. Deze licentie is niet beperkt in de tijd, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie verleent TeacherOnline eveneens het recht om haar diensten, producten en/of mediaproducten waarin uw bijdrage is verwerkt op alle mogelijke wijzen zonder enige verschuldigde vergoeding te exploiteren zowel lineair als on demand tegen betaling (transactioneel) op gelijk welk platform (externe websites inbegrepen). Exploitatie off-line is eveneens toegestaan zonder enige verschuldigde vergoeding (bv. n.a.v. het uitbrengen op de markt van een DVD of CD van haar diensten en producten waarin uw bijdrage is verwerkt).

 6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiefora, chat-groepen, chat tijdens leerhulp en video-chat

  Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door TeacherOnline zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren.

  Bij chatgroepen, Facebook, Twitter kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

  U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora en chatgroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep.

  Discussiefora en chatgroepen op TeacherOnline-websites staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.

  Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw voornaam en/of naam.

  De aan TeacherOnline verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van een online bijles, online mini-klas en een discussieforum.

  TeacherOnline heeft het recht om bijdragen te weren die:

  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • smaad of laster beogen;
  • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.

  Voor een gedetailleerde begripsbepaling zie gedragscode.

 7. Pre-moderatie

  Om haar doel te bereiken kan op TeacherOnline pre-moderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. Ook video materiaal kan gescreend worden op expliciet of suggestief verboden beelden (Zoals bijvoorbeeld suggestief of expliciet naakt of seksuele handelingen).

  TeacherOnline kan reacties inkorten, voorzien van commentaar of weglaten.

  Ook kunnen leerhulp sessies onderbroken of stopgezet worden.

  TeacherOnline kan voor de pre-moderatie mensen of artificiële intelligentie inzetten.

 8. Opnemen van leerhulp sessies

  TeacherOnline neemt alle sessies en hulp die geboden wordt op het platform op. We gebruiken deze opnames voornamelijk om het platform te verbeteren, de kwaliteit van de leerkrachten te meten en om misbruik te voorkomen.

  Hierbij houden we rekening met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacy wetgeving.

 9. Klachtenprocedure

  Anonieme klachten zijn niet toegestaan. TeacherOnline is enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens zoals ook vereist door het Klachtendecreet van 1 juni 2001: voornaam, familienaam, e-mailadres en volledig adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake. TeacherOnline is niet verplicht enige klacht te behandelen:

  1. bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
  2. indien de klacht kennelijk ongegrond is;
  3. indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.

  De weigering om een klacht te behandelen hoeft niet worden gemotiveerd.

  Klachten kunnen per e-mail worden verstuurd naar support@teacheronline.be. Klachten over privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen verstuurd worden naar avg@teacheronline.be .